06-34347377 ln.krunegnalebetneemegofni

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Speerpunten: 

Inleiding:
Wat is er veel veranderd de afgelopen 4 jaar, stonden we begin 2014 nog midden in de economische crisis, moesten we enorme bezuinigingen doorvoeren en kwamen de diverse transities in de zorg in hoog tempo op ons af, nu staan we daar allemaal alweer grotendeels achter. Gemeentebelangen heeft zich er hard voor gemaakt dat zorginstellingen op ons dorp waar mensen met een beperking en/of handicap werken niet de rekening van de bezuinigingen voor hun kiezen kregen. Wij hebben constructief meegedacht en meegewerkt met de coalitie om alle bezuinigingen op zo’n manier te realiseren dat het de minste pijn deed voor onze burgers. Gelukkig en dankbaar kunnen we nu zeggen dat de economie in de lift zit.

Het gaat zo goed met onze economie dat we geen industriegrond meer te koop hebben om de sterk gewenste economie uit te kunnen breiden en aansluiting te behouden in de markt en omgeving en dat baart ons zorgen. Zeker wat visserij betreft zijn de zorgen absoluut nog niet de wereld uit. Daarnaast is het qua zorg voor met name onze ouderen nog afwachten hoe de diverse veranderingen in wet-en regelgeving uiteindelijk gaan uitpakken. De ontwikkelingen hierin zullen wij scherp blijven volgen en waar nodig extra opkomen voor onze ouderen en onze bewoners met een beperking.

Gemeentebelangen wil hier graag mee aan de slag en na jaren in de oppositie te hebben gezeten vinden wij het tijd worden dat er plek is voor Gemeentebelangen aan de onderhandelingstafel, wij willen een plek in het komende College. Met uw stem gaan we daar hard voor aan het werk! Joen belang is oens belang!

1. Economie
Onze economie draait op volle kracht, bedrijven bouwen nieuw, breiden volop uit en kunnen het werk niet aan. Een goeie zaak voor ons dorp met een relatief jonge bevolking die graag allemaal aan het werk willen. Afgelopen jaar hebben we de grens van 10.000 betaalde banen gepasseerd en met 3,3% is onze economische groei de hoogste van Nederland.

Ook in onze eerdere programma’s hebben wij het onderwerp economie altijd losgekoppeld van visserij en dit apart behandeld. Nu willen wij hier nog meer de nadruk op leggen. We moeten namelijk als gemeente heel hard aan de slag om te zorgen dat onze economie kan blijven groeien en niet haar heil moet zoeken buiten onze gemeentegrenzen. Er is geen industriegrond meer beschikbaar dus moet er alles aan gedaan worden om zo snel mogelijk het binnendijks industrieterrein bij de maritieme servicehaven te realiseren. Hiervoor is een grenscorrectie nodig en hier zal alle focus op moeten liggen. Ook de buitendijkse haven is nog geen 100% gelopen race terwijl wij deze toch echt nodig hebben. Verder krijgen we op heel korte afstand, bij Lelystad, een volwaardig vliegveld, dit kan een enorme boost geven aan zowel onze economie als aan onze werkgelegenheid. Dan moeten we hier wel op voorbereid zijn met bijvoorbeeld het openbaar vervoer!

Bovenstaande is reden voor Gemeentebelangen om voor te stellen de portefeuilles economie en visserij los te knippen. 1 wethouder die zich met visserijzaken bezig houdt en 1 die zich met alle andere takken van onze economie bezighoudt, beide zaken zijn te belangrijk en te groot om de komende jaren de aandacht over te moeten verdelen. Wij zien nu al dat er zoveel tijd in visserij zit dat economie te weinig aandacht krijgt.

Zowel economie als visserij verdienen de onverdeelde aandacht.

Economie, realiseren van verbinding en groei tussen de ondernemers en toekomstige infrastructuur (buitendijkse haven, industrie, omgeving, openbaar vervoer etc.)

2. Visserij
Aan de ene kant wordt er weer goed verdiend in de visserij, er zijn diverse nieuwe schepen in aanbouw en in bestelling. Onze vissers zijn innovatief en toekomstgericht. Het zit in ons Urker DNA om ondanks tegenslagen en tegenwerking keihard door te werken en te vechten voor een eerlijk verdiende boterham met daarop een prachtig natuurproduct uit het water. Aan de andere kant zijn de zorgen nog lang niet voorbij en misschien wel veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. De Brexit zit er aan te komen en waar we nu overal in Europa al zien dat banken en grote kantoren wegtrekken uit Londen i.v.m de Brexit houden wij onze adem in. Wat staat onze vissermannen te wachten? Ook de felle tegenstand van de andere Europese lidstaten tegen de pulsvisserij baart ons zorgen. Het Europees parlement heeft een voor ons onbegrijpelijke beslissing genomen door de pulsvisserij te verbieden. Vanuit de politiek en de politieke lobby, moet er alles aan gedaan worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De tegenstand van met name Franse vissers in het Kanaal tegen onze flyshooters blijft onze aandacht houden. Als we de NGO’s hun zin geven wordt er straks op het IJsselmeer niet meer gevist, de spieringvisserij is inmiddels voor onbepaalde tijd verboden, wat zou Gemeentebelangen graag zien dat dat dit teruggedraaid wordt! De steeds harder wordende roep van NGO’s om meer gesloten gebieden en meer windmolenparken op zee maken de toekomst en de vooruitzichten er niet beter op. Uiteraard zullen wij er alles aan doen wat in onze macht ligt om de pijn zoveel mogelijk te verzachten, maar de voortekenen zijn niet goed. Voor de toekomstig wethouder Visserij ligt hier een grote taak. Aan ons als visserijgemeente de taak om met andere gemeenten en onze contacten in Den Haag en Brussel zoveel mogelijk invloed te proberen uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming hierover.

Visserij, alle hens aan dek met betrekking tot de Brexit, pulsontheffingen en aanlandplicht, maar ook een sterke lobby om onze IJsselmeervisserij te behouden!

3. Jeugd en ouderen
Inmiddels zijn de diverse transities binnen de zorg grotendeels doorgevoerd, over de uiteindelijke budgetten voor de gemeente is nog geen zekerheid, maar wel staat vast dat deze budgetten nog drastisch omlaag zullen gaan. Het is dus nog zeker oppassen de komende jaren en puzzelen om toch een ieder eerlijke zorg te kunnen verlenen. We moeten oppassen dat de bureaucratie de zorg niet overneemt, al is daar niet altijd aan te ontkomen. De ambtenaren die zich met de zorg bezig houden doen goed werk, wel moeten we constant blijven verbeteren en blijven vechten tegen overmatige regeldruk.

Verder wil Gemeentebelangen een luisterend oor hebben en houden voor een ieder die tegen problemen aanloopt wat zorg betreft. Wij kunnen het niet altijd oplossen, maar wel uitleggen waarom dingen gaan zoals ze gaan.

De jeugd heeft de toekomst en daarom moeten we zorgen dat onze jeugdige bevolking een fijne jeugd kan hebben op Urk met voldoende ruimte voor sport, spel en ontspanning, maar ook opleiding, stageplekken en op latere leeftijd een baan. Ook hier hoort weer goed openbaar vervoer bij zoals we eerder ook al zeiden in relatie tot de nieuwe luchthaven bij Lelystad.

We hebben op Urk een hoog voorzieningenniveau, we hebben een mooi verbouwd zwembad en voldoende sportmogelijkheden. Wat Gemeentebelangen betreft moet het voor een ieder mogelijk zijn om te sporten en verdienen verenigingen alle ondersteuning die ze nodig hebben vanuit de Gemeente. Maar ook de stichtingen en jeugdwerkers, die de jeugd die ontspoort dreigt te raken of al ontspoort is, opvangen kunnen op onze steun rekenen.

Voor onze inwoners met een beperking en/of handicap zal Gemeentebelangen altijd blijven opkomen, het voorzieningenniveau voor deze groep mensen is goed, maar kan beter, bijvoorbeeld door eenvoudige hulpmiddelen als een tillift in het zwembad. Gemeentebelangen heeft zich hier hard voor gemaakt en de tillift komt er, maar er kunnen meer verbeteringen aangebracht worden en daar gaan wij aan werken.

Jeugd en ouderen, blijven luisteren en een voorbeeld zijn en blijven voor hoogstaande ouderenzorg. Onze jeugd meenemen in hun persoonlijk ontwikkeling, waarden en normen.

4. Toerisme, ontspanning en recreatie.
Toerisme groeit, ook op Urk. Er zijn diverse plannen om toerisme te stimuleren. Toch gaat het naar de zin van Gemeentebelangen niet snel genoeg. Al diverse malen hebben wij in ons verkiezingsprogramma de voorzieningen op het strand genoemd, het geld is er inmiddels voor vrijgemaakt, wij hopen dat de komende jaren de werkzaamheden dan ook uitgevoerd gaan worden en we een mooi strandkiosk krijgen met fatsoenlijke douche-en toiletgelegenheid en leuke speelvoorzieningen op de beide stranden. Voor onze jonge jeugd mag van Gemeentebelangen meer gedaan worden, we praten dan over de jeugd van een jaar of 13 tot een jaar of 16/17. Zij kunnen nog niet terecht in de horeca, maar willen ook niet de hele avond bij hun ouders op de bank zitten. De diverse instanties en jeugdwerkers op Urk zouden hier meer mee moeten doen wat ons betreft. Caritas krijgt subsidie van de gemeente en stuurt het jeugdwerk aan, wij willen dat ze hun best doen om de jeugd in het weekend leuke opvang te bieden en zomers bijvoorbeeld leuke sporttoernooien etc. organiseren op het strand. Wij hebben dit al een paar maal aangegeven, met Gemeentebelangen in het college willen we dit ook daadwerkelijk waarmaken.

De stichting Urk Promotie timmert flink aan de weg, we hebben op Urk een paar prachtige evenementen zoals Urkerdag en Urk in Wintersferen.

Met deze stichting willen wij als gemeente nauw samenwerken om ons prachtige dorp aan de vele bezoekers te kunnen tonen. Niet alleen met SUP, maar ook met de lokale horeca, de overige stichtingen en het museum wil Gemeentebelangen samenwerken. Realisatie van Toeristinfo op de Dormakade wat eventueel uitgebreid wordt met bijvoorbeeld een aquarium en/of belevingscentrum staan wij volledig achter. Een plek waar de toerist meegenomen kan worden in de gehele ontwikkeling van de visserij, van vroeger naar nu.

Wij willen onze cultuur en geschiedenis op een positieve en gastvrije manier uitdragen. De komst van een hotel op de haven moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Mensen die nu komen om Zingen in de Zomer mee te maken kunnen zo ook worden uitgenodigd om een overnachting op Urk te maken. Niet om massatoerisme te lokken maar de toerist die op zoek is naar de sfeer van de Zuiderzee van vroeger met gezellige terrasjes en restaurants waar vis kan worden gegeten. Evenals een aantrekkelijke haven voor de watersport waar ook kotters en bedrijvigheid tussen horen.

Toerisme, recreatie en ontspanning, Urk aantrekkelijk maken voor toerisme en de jeugd met behoud van onze cultuur, gewoontes en tradities.

5. Ruimtelijke ordening.
Er wordt volop gebouwd op Urk, we gaan de komende jaren zelfs de sprong over de Urkervaart maken. Gemeentebelangen wil samen met bewoners de buurten (her)inrichten waar dat nodig is. In ons vorige programma hebben wij het gehad over de verkeerssituatie op de Vlaak/Nagel, deze is naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van ons aangepast. Ook wordt er op initiatief van Gemeentebelangen een nieuwe verkeerscommissie aangesteld waarin mensen uit de praktijk deelnemen, zoals rijschoolhouders, vrachtwagenchauffeurs, maar ook een moeder die alles op de fiets doet. Zij hebben vanuit hun ervaring in het verkeer het meeste zicht op kruisingen of wegen die aanpassing behoeven.

De welstandsnota is alleen geldig voor het oude dorp en hoewel Gemeentebelangen er voorstander van is dat ons oude dorp beschermd wordt, moet het ook leefbaar blijven voor de bewoners. De welstandsnota is in 2004 opgesteld en verouderd. Gemeentebelangen wil dat de welstandsnota herzien en waar nodig aangepast wordt.

Met zijn allen zorgen we ervoor dat Urk leefbaar is en leefbaar blijft, voor iedereen van 0 tot 100 jaar, maar ook voor onze ondernemers.

Ruimtelijke ordening, met zijn allen zorgen dat Urk een leefbaar dorp is en blijft waar ruimte is voor jong en oud, samenwonend en alleenstaand.

6. Financiën.
Tot slot het hoofdstuk waar wij altijd mee afsluiten, de financiën. Gemeentebelangen is niet bang om te investeren in onze toekomst. Wel denken wij dat er op sommige gebieden efficiënter met geld omgegaan kan worden en dat willen wij ook graag doorvoeren. Ook de gemeente is een bedrijf dat gerund moet worden, er hoeft geen winst gemaakt te worden, maar het is mooi als de kosten voor de burgers omlaag zouden kunnen. Dat is waar wij ons op willen richten de komende vier jaar. Werkzaamheden in 1x goed uitvoeren zodat ze niet 2x geld kosten, geen onnodige adviesbureaus en bureaucratie, maar efficiënt werken met ons eigen ambtenarenapparaat en dat kan volgens ons gewoon. Het personeelsverloop bij de Gemeente Urk is klein, dat betekend dat er erg veel kennis en ervaring aanwezig is en die willen wij gebruiken.

Financiën, investeren in onze ondernemers en onze burgers, met een huishoudboekje dat op orde blijft!

 

  CMS & Webdesign door © bbdirk.com