Amendement Sport en Cultuur beleid

Agendapunt: Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027 Omzien als fundament

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 8 februari 2024

overwegende dat:

 1. uit het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein ‘Omzien als fundament’ blijkt dat deze integraal tot stand is gekomen;.
 2. dat daarmee de dwarsverbanden in beleidsterreinen goed inzichtelijk gemaakt zijn;
 3. dat naast het beleidsplan Sociaal Domein nog een afzonderlijk beleidsplan Sport en Cultuur in 2024 opgesteld wordt;
 4. dat het college met dit afzonderlijke beleidsplan recht wil doen aan dat wat in het coalitieakkoord vermeld staat;
 5. dat dit afzonderlijke beleidsplan in de toekomst onderdeel uit gaat maken van het
 6. brede beleidsplan Sociaal Domein (zie blz. 40 beleidsplan);
 7. de fractie Gemeentebelangen hierover vragen heeft gesteld in de commissievergadering;
 8. Dat uit de beantwoording van de wethouder is gebleken dat een gezamenlijk beleidsplan Sport en Cultuur belangrijk is voor onze jongeren en voor de aansluiting van DURF;

van mening dat;

 1. in het beleidsplan Sociaal Domein thema’s en de doelstelling als o.a. de gezonde leefstijl en GALA aan de orde komen;
 2. dat daarmee al een link naar het beleidsplan Sport en Cultuur gelegd wordt;
 3. dat in het afzonderlijke beleidsplan Sport en Cultuur vice versa de link naar de missie, visie en doelstellingen van het beleidsplan Sociaal Domein gelegd moet worden;
 4. dat kijkend naar de diverse doelgroepen, de grote groep sporters, de groeiende aandacht voor kunst en cultuur en de mogelijkheden van integraliteit een afzonderlijke nota Sport en Cultuur ook in de toekomst noodzakelijk is;
 5. dat de gemeenteraad met een afzonderlijk beleidsplan Sport en Cultuur direct kan sturen en grip heeft op deze beleidsterreinen;
 6. dat het aan het college is om uitvoeringsprogramma’s van beide plannen te integreren.

besluit het beslispunt als volgt te wijzigen:

 1. Het beleidsplan Sociaal Domein 2024-2027 ‘Omzien als fundament’ vast te stellen
 2. Beleidsterreinen Sport en Cultuur ook in de toekomst in een afzonderlijk beleidsplan te beschrijven.

 

Fractie Gemeentebelangen